У Г О Д А

між відділом освіти Доманівської райдержадміністрації і районною радою профспілки працівників освіти на 2011-2013 роки

Розділ 1.Загальні положення

1.1.Районну Угоду на 2011-2013 роки відділом освіти Доманівської райдержадміністрації та районною радою профспілки працівників освіти відповідно до Закону України «Про колективні договори і Угоди», Генеральної, галузевої та Регіональною Угодами, Законів про освіту, інших законодавчих актів України. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників власників (уповноважених ними органів), що і є предметом цієї Угоди.

Угода укладається з метою посилення соціального захисту працівників та студентів, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали цю Угоду, і включає зобов’язання Сторін , спрямованні на створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів і установ. Реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій працівників освіти та студентів.

1.2.Угода визначає узгоджені позиції і дії сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти, науки, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників. Забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників галузі і є обов’язковими для включення до колективних договорів, Угод нижчого рівня.

1.3.Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною та даною Угодою.

Угода встановлює умови праці, нормування робочого часу і відпочинку, оплати і охорони праці, соціальні гарантії та пільги.

Колективними договорами для працівників згідно з законодавством можуть встановлюватись додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів закладів освіти і науки.

1.4.Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів.

Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковим для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.5.У разі змін чинного законодавства України та Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки та ЦК Профспілки працівників освіти і науки

Вони вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення терміну дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін надсилає іншій Стороні пропозиції щодо внесення змін до Угоди;

- у семиденний строк Сторони створюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди сторін про внесення змін складається відповідний протокол;

Розділ ІІ Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку

Відділ освіти райдержадміністрації зобов’язується :

2.1.Відповідно до Конституції України та Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту» забезпечити ефективну діяльність закладів освіти, виходячи з фактичних обсягів фінансування галузі з бюджету та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення соціально-економічного становища працівників освіти і науки.

2.2.Забезпечити ефективний контроль за дотриманням в закладах освіти законодавства про оплату праці. Здійснювати заходи для безумовного забезпечення виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць у терміни, встановлені колективними договорами (аванс - з 10 по 15; остаточний розрахунок з 25 по 31 число).

2.3.Сприяти збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

2.4.Забезпечити дотримання на місцях:

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

2.5.Забезпечити контроль за:

- наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

2.6.Забезпечити виплату додаткових оплат педагогічним та іншим працівникам за виконання ними додаткових робіт, підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) за звання, присвоєні за наслідками атестації, роботу в шкільному інтернаті, тощо у відсотках від діючих ставок заробітної плати (посадових окладів).

2.7.Забезпечити оплату добових, проїзд та проживання педагогічним працівникам, які направляються на підвищення кваліфікації.

2.8.Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, ячні яких стали переможцями районних, обласних, Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів, експедицій, оглядів, фестивалів.

2.9.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічними обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільнюються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

2.10.Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

2.11.Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

2.12.Розподіл навчального навантаження на наступний рік проводити у навчальних закладах в кінці початкового року і невідкладно доводити до відома педагогічних працівників під особисту розписку.Навчальне навантаження в базі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

2.13.Здійснювати з чинним законодавством компенсацію втрати частини заробітної плати, пов’язаної із порушення термінів її виплати.

2.14.Забезпечити виконання вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати щодо погодження з профспілковими комітетами питань:

- розподілу навчального навантаження на навчальний рік (комплектація, тарифікація педагогічних працівників).

- встановлення доплат за суміщення професій, розрширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (додаток № 1).

- розподілу фонду матеріального заохочення та винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічними працівниками (додаток №, 3).

2.15.Забезпечити оплату праці медпрацівникам у випадках, коли окремі дні заняття не проводяться з належних від від працівників причин (епідемії, несприятливі метеорологічні умови).

2.16.Здійснювати оплату праці з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації за умови, якщо медпрацівник виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку, визначеному вимогами чинного законодавства.

2.17.Зобовязати керівників закладів освіти звітувати перед трудовими колективами про надходження та використання бюджетних та позабюджетних коштів, спонсорських внесків відповідно до ст.. 251 КЗп П України. Затверджувати кошториси доходів та видатків, штатний розпис за погодженням з профкомами закладів освіти.

2.18.Своєчасно переглядати та забезпечувати державну гарантію мінімальної заробітної плати, Інформувати працівників при прийняття нових розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, про рівень індексу споживчих цін і тарифів на товари та послуги, який застосовується на підприємстві для індексації грошових доходів.

2.19.Відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» відрахувати кошти районній організації профспілки працівників освіти на культурно-масову роботу, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірі 0.3 відсотка від фонду оплати праці.

2.20.Згідно з законом України «Про державний бюджет України на 2011 рік»

…..

Районна рада профспілки зобов’язується :

2.22.Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти. Забезпечити організацію контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

2.23.Захищати інтереси працівників галузі щодо застосування чинного законодавства в питаннях оплати праці, порядку підготовки і розв’язання індивідуальних та колективних трудових спорів.

Систематично проводити навчання профспілкових кадрів та активу з питань дотримання законодавства про оплату праці.

2.24.Здійснювати громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавчих та нормативних актів з питань умов та оплати праці та за проведенням індексації грошових доходів працівників у зв’язку зі змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язані із порушенням термінів ії виплати.

2.25.Спільно проводити перевірки установ освіти щодо дотримання законодавства про оплату праці.

Узагальнювати практику роботи закладів освіти щодо питань трудового законодавства та розповсюджувати їх досвід.

2.26.Організувати надання допомоги профспілковим комітетам в удосконаленні змісту колективних договорів з метою реалізації на їх основі трудових, соціально-економічних прав та гарантій працівників освіти.

2.27.Своєчасно доводити до відома профспілкових організацій зміст нормативних документів, що стосується соціально-економічних інтересів членів профспілки. Готувати пропозиції до органів законодавчої, виконавчої влади з питань соціального захисту працівників освіти.

Розділ ІІІ. Соціальні гарантії, пільги, компенсації.

Відділ освіти зобов’язується:

3.19.Домагатися збереження в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» гарантій щодо оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатними квартирами з опаленням і освітленням.

Визначити можливі джерела фінансування та шляхи забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників.

3.20.Надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам із ненормованим робочим днем та шкільним бібліотекарям згідно зі змінами до Положення про бібліотеку загальноосвітнього закладу (Наказ Міносвіти №139 від 14.05.99 р.)

Конкретну тривалість встановлювати колективним договором (додаток №4).

3.21.Рекомендувати керівникам закладів освіти включати в договори питання: надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам освіти а саме:

- ветеранам установи закладу – 2 дні.

- жінкам, які мають двоє і більше дітей віком до 14-16 років – 3 дні.

- голова профкомів – 3 дні.

- з нагоди особистого шлюбу – 3 дні

- при народженні дитини – 3 дні

- дня народження – 1 день

- шлюбу дитини – 2 дні

- смерті близьких – 3 дні

- батькам , чиї діти йдуть до 1-го класу школи – 1 день

3.22.Вживати заходи щодо забезпечення педпрацівників сільської місцевості і селища міського типу умов для реалізації їх права:

- на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до чинного законодавства.

- на вирішення питання щодо безкоштовного проїзду педпрацівників до місця роботи і додому (ст.. 14 Закону України «Про освіту»)

3.23.Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст. 57 Закону України «Про освіту»).

3.24.Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педпрацівників провести його після закінчення навчального року або в період проведення тарифікації.

3.25.Рекомендувати керівникам установ освіти:

- в правилах внутрішнього трудового розпорядку передбачити обов’язкове погодження з профкомом розподілу навантаження, графіків щорічних відпусток, режиму роботи, зміну і перегляд норм праці.

- здійснювати розподіл педагогічного навантаження медпрацівників у відповідності до фахової підготовки за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації.

3.26.Забезпечити дотримання порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників навчальних закладів.

3.27.Здійснювати заходи щодо виконання положення ст.. 121,122,123 КЗ пП України щодо видачі відрядженому перед від’їздом у відрядження (на навчання, підвищення кваліфікації,конкурси, олімпіади, спортивні змагання та інші заходи ) грошового авансу у межах суми, визначеної на оплату проїзду, добових (Постанова КМУ від 28.06.1997р. «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва»).

3.28.Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпечення соціальних гарантійі пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів , які працювали раніше в галузі освіти;

- при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв’язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу.

3.29.Організувати проведення районних спартакіад серед працівників освіти та участь у обласної спартакіаді. Сприяти залученню освітянських колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

3.30.Забезпечити організацію і проведення безкоштовних медичних огляді працівників, а також виконання рекомендацій заключних актів медичних оглядів щодо працевлаштування та оздоровлення працівників згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду.

Створити у навчальному закладі кімнату психологічного розвантаження.

До розділу: «Гарантії діяльності профспілкової організації»

Адміністрація зобов’язується:

- Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом даного колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників;

- Забезпечити безготівковий порядок оплати членських профспілкових внесків згідно особистими заявами членів профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам; Законодавчі підстави: Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (ст.42).

- Створити умови діяльності профспілкового комітету, а саме безплатного надання приміщення для роботи виборного профспілкового органу з необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною. (в. т. ч. електронна пошта, інтернет). Законодавчі підстави: Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (ст.42), Кодекс законів про працю України (ст.249);

Забезпесити звільнення від основної роботи представників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.


Кiлькiсть переглядiв: 654

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.